ANBI

STICHTING DE SAMARITAAN – WONEN EN ZORG 

ANBI informatie 

Algemeen 
Stichting De Samaritaan – wonen en zorg, opgericht 22 juni 2010 en statutair gevestigd te Ermelo, wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een zogenoemde annexe stichting valt zij onder de afgegeven ANBI groepsbeschikking van de Hersteld Hervormde Kerk. Giften aan een ANBI worden fiscaal gunstig behandeld en zijn in principe aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s aangescherpt. Eén van de nieuwe voorwaarden is dat diverse gegevens openbaar moeten worden gemaakt via de website van de instelling.

De stichting is als een kerkelijke stichting opgericht door de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Putten. In de statuten van de stichting zijn een aantal bevoegdheden toegekend aan de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten. Deze statutaire bevoegdheden hebben met name betrekking op de bestuurssamenstelling en toekomstige statutenwijziging.

Algemene gegevens van de instelling 
Naam: Stichting De Samaritaan – wonen en zorg (voorheen: Stichting Woonzorgcompex Bijsteren) 
Adres: Schoolweg 25, 3852 ZA  ERMELO 
www.desamaritaanputten.nl  
RSIN (fiscaal nummer): 8228.86.042 
KvK nummer: 50714155 

Beschrijving van de doelstelling 
De statutaire doelomschrijving van de stichting luidt als volgt: De stichting heeft als doel, met inachtneming van de in artikel 2 omschreven grondslag, het bieden van duurzame huisvesting. Voorts beoogt de stichting zorgverlening te bieden aan senioren alsmede aan personen met een somatische, verstandelijke of psychogeriatrische beperking, dit in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 inzake de grondslag luidt daarbij als volgt: De stichting heeft als grondslag en laat zich bij al haar arbeid en handelen leiden door de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de Drie formulieren van Enigheid, vastgesteld in de synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 
De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn gericht op het bieden van duurzame huisvesting aan de in de statutaire doelstelling genoemde doelgroepen, met inachtneming van de grondslag zoals verwoord in artikel 2 van de statuten. Deze grondslag is tevens verwoord in ons visiedocument en komt eveneens terug in het geldende huishoudelijke reglement. Van de bewoners en gebruikers wordt gevraagd deze grondslag en bijhorend visiedocument te respecteren en te ondertekenen.

Teneinde deze doelstelling te realiseren huurt de stichting het woonzorgcomplex De Samaritaan te Putten, gelegen in de wijk Bijsteren. In het gebouw zijn 52 woonzorg appartementen opgenomen, 32 verpleeghuisplaatsen, een aantal ruimten voor de uitoefening van (para-)medische beroepen (denk hierbij aan diverse therapeuten) en dagbesteding voor anders begaafden. De stichting onderverhuurt het gebouw aan de particuliere bewoners van de woonzorg appartementen en aan professionele zorgpartijen voor de verpleeghuisplaatsen, medische beroepen en dagbesteding. Het gebouw is op 2 januari 2014 nieuw opgeleverd en vanaf medio januari 2014 hebben de eerste huurders en gebruikers er hun intrek genomen.

De stichting huurt het gebouw en onderverhuurt het aan de bewoners en gebruikers. De exploitatie van de stichting bestaat voornamelijk uit ontvangen huurgelden, giften en legaten, donaties en erfstellingen en bijdragen en subsidies. De lasten bestaan met name uit de af te dragen huur voor het gehele gebouw, alsmede diverse daarmee samenhangende service- en andere beheerskosten. De eigen kosten van de stichting zijn zeer beperkt op de totale exploitatie en hebben met name betrekking op administratiekosten etc. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

Het beheer van de stichting is statutair geregeld en ligt bij het bestuur. Het vermogen van de stichting wordt volledig aangewend ten behoeve van de statutaire doelstelling.

De bestuurders (functies en namen) 
De samenstelling van het bestuur is als volgt (situatie per 1 januari 2018): 

Voorzitter dhr. J. ten Klooster
Secretaris dhr. G.B. van Driel
Penningmeester dhr. B. Noteboom
Lid dhr. G.A. Aalten
Lid dhr. E. Boeve
Lid mevr. J. Groothuis
Lid dhr. E.J. Schuitemaker
Lid vacature

Het beloningsbeleid 
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de door hun verrichte bestuurstaken. Gemaakte onkosten door de bestuursleden worden slechts na interne goedkeuring vergoed. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over het verslagjaar 2015 
Het gebouw De Samaritaan is op 2 januari 2014 opgeleverd. Vanaf januari 2015 zijn alle appartementen verhuurd. In het Medisch Centrum is nog enige leegstand.

Financiële verantwoording 
De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het bestuur van de stichting.

De financiële verantwoording over de jaren 2014, 2015 en 2016 is als volgt weer te geven:

Bedragen * € 1.000

BALANS 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014
       
Vaste activa 139 31 40
Vlottende activa 94 116 125
Liquide middelen 131 124 60
Totaal activa 364 271 225
       
Vermogen 9 -18 -33
Voorzieningen 137 80
Langlopende Schulden 51
Kortlopende Schulden 167 209 258
Totaal passiva 364 271 225

 

Toelichting 
Het negatieve vermogen ontstaan door de opstartkosten werd door het positieve resultaat terug gebracht tot 18.000 euro. In 2015 is een begin gemaakt met een voorziening op te bouwen voor het te verwachten onderhoud.

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 2015 2014
     
Huur- en overige opbrengsten 820 817 755
Exploitatielasten 793 802 761
Exploitatieresultaat 27 15 -6
Financiële baten en lasten
Resultaat 27 15 -6

 

Toelichting
In 2016 is er een positief resultaat geboekt van 27.000 euro. Het is de verwachting dat het resultaat ook voor 2018 positief zal zijn.

© 2019 De Samaritaan | Probleem melden