Verder winkelen

ANBI

ANBI informatie

Algemeen
Stichting De Samaritaan – wonen en zorg, opgericht 22 juni 2010 en statutair gevestigd te Ermelo, wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een zogenoemde annexe stichting valt zij onder de afgegeven ANBI groepsbeschikking van de Hersteld Hervormde Kerk. Giften aan een ANBI worden fiscaal gunstig behandeld en zijn in principe aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s aangescherpt. Eén van de nieuwe voorwaarden is dat diverse gegevens openbaar moeten worden gemaakt via de website van de instelling.

De stichting is als een kerkelijke stichting opgericht door de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Putten. In de statuten van de stichting zijn een aantal bevoegdheden toegekend aan de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten. Deze statutaire bevoegdheden hebben met name betrekking op de bestuurssamenstelling en toekomstige statutenwijziging.

Algemene gegevens van de instelling
Naam: Stichting De Samaritaan – wonen en zorg (voorheen: Stichting Woonzorgcompex Bijsteren)
Adres: Da Costastraat 125, 3881 JG, Putten
www.desamaritaanputten.nl
RSIN (fiscaal nummer): 8228.86.042
KvK nummer: 50714155

Beschrijving van de doelstelling
De statutaire doelomschrijving van de stichting luidt als volgt: De stichting heeft als doel, met inachtneming van de in artikel 2 omschreven grondslag, het bieden van duurzame huisvesting. Voorts beoogt de stichting zorgverlening te bieden aan senioren alsmede aan personen met een somatische, verstandelijke of psychogeriatrische beperking, dit in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 inzake de grondslag luidt daarbij als volgt: De stichting heeft als grondslag en laat zich bij al haar arbeid en handelen leiden door de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de Drie formulieren van Enigheid, vastgesteld in de synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De hoofdlijnen van het beleid van de stichting zijn gericht op het bieden van duurzame huisvesting aan de in de statutaire doelstelling genoemde doelgroepen, met inachtneming van de grondslag zoals verwoord in artikel 2 van de statuten. Deze grondslag is tevens verwoord in ons visiedocument en komt eveneens terug in het geldende huishoudelijke reglement. Van de bewoners en gebruikers wordt gevraagd deze grondslag en bijhorend visiedocument te respecteren en te ondertekenen.

Teneinde deze doelstelling te realiseren huurt de stichting het woonzorgcomplex De Samaritaan te Putten, gelegen in de wijk Bijsteren. In het gebouw zijn 52 woonzorg appartementen opgenomen, 32 verpleeghuisplaatsen, een aantal ruimten voor de uitoefening van (para-)medische beroepen (denk hierbij aan diverse therapeuten) en dagbesteding voor anders begaafden. De stichting onderverhuurt het gebouw aan de particuliere bewoners van de woonzorg appartementen en aan professionele zorgpartijen voor de verpleeghuisplaatsen, medische beroepen en dagbesteding. Het gebouw is op 2 januari 2014 nieuw opgeleverd en vanaf medio januari 2014 hebben de eerste huurders en gebruikers er hun intrek genomen.

De stichting huurt het gebouw en onderverhuurt het aan de bewoners en gebruikers. De exploitatie van de stichting bestaat voornamelijk uit ontvangen huurgelden, giften en legaten, donaties en erfstellingen en bijdragen en subsidies. De lasten bestaan met name uit de af te dragen huur voor het gehele gebouw, alsmede diverse daarmee samenhangende service- en andere beheerskosten. De eigen kosten van de stichting zijn zeer beperkt op de totale exploitatie en hebben met name betrekking op administratiekosten etc. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun taken.

Het beheer van de stichting is statutair geregeld en ligt bij het bestuur. Het vermogen van de stichting wordt volledig aangewend ten behoeve van de statutaire doelstelling.

De bestuurders (functies en namen)
De samenstelling van het bestuur is als volgt (situatie per 1 januari 2024):

Voorzitter: dhr. B. Noteboom
Secretaris: dhr. G.B. van Driel
Penningmeester: dhr. H.M. van Meerten
Lid: dhr. A. Blok
Lid: dhr. S. Nieuwenhuis
Lid: mevr. A. Mudde
Lid: dhr. R. Kramer
Lid: dhr. P. Versteeg

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de door hun verrichte bestuurstaken. Gemaakte onkosten door de bestuursleden worden slechts na interne goedkeuring vergoed. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over het verslagjaar
Het gebouw De Samaritaan is op 2 januari 2014 opgeleverd. Vanaf januari 2015 zijn alle appartementen verhuurd. In het Medisch Centrum is nog enige leegstand.

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2022 is vastgesteld door het bestuur van de stichting.

De financiële verantwoording over de jaren 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 is als volgt weer te geven:

Bedragen * € 1.000

Balans 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
Vaste activa 132 127 140 140 124 114
Vlottende activa 85 37 37 98 99 92
Liquide middelen 210 287 311 307 343 416
Totaal activa 427 451 488 545 566 622
Vermogen 17 40 6 18 14 21
Voorzieningen 210 263 313 364 393 447
Langlopende schulden 45 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden 155 148 169 162 158 153
Totaal passiva 427 451 488 545 566 621

Toelichting

In 2015 is een begin gemaakt met een voorziening op te bouwen voor het te verwachten onderhoud.

Staat van baten en lasten 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Huur-en overige opbrengsten 823 841 851 888 889 928
Exploitatielasten 815 818 862 876 892 921
Exploitatieresultaat 27 8 -11 12 -3 7
Financiële baten en lasten - - - - 0 0
Resultaat 27 8 -11 12 -3 7