Verder winkelen

Vastgesteld op 5 September 2022

1. Inleiding

Tijdens de vergadering van de commissie Bouw- & Juridische zaken van de Samaritaan te Putten

op 5 Juli 2022 is besloten, met goedkeur van het algemeen bestuur van de Samaritaan, tot aanschaf

en ingebruikstelling van cameratoezicht. De aanleiding hiervoor is de diefstal van elektrische fietsen

uit de fietsenstalling in het afgelopen jaar.

Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische uitvoering van het

cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de bewoners en

de bezoekers van ons complex.

Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de

Samaritaan.

2. Doelstelling

Door het toepassen van cameratoezicht zal, door de preventieve werking die er vanuit gaat, rust en

een gevoel van veiligheid gecreëerd worden onder de bewoners. Daarnaast zal het cameratoezicht

in geval van incidenten duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee

samenhangend met een goede afhandeling daarvan.

Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:

• Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van de bewoners;

• Het beschermen van eigendommen;

• Het voorkomen/minimaliseren van overlast;

• Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;

• Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;

• Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

3. Privacy

De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen in het zichtgebied van

de camera's. De beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in

de zin van de wet. De inzet van de camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste

bescherming van de privacy. De commissie Bouw- & Juridische zaken van de Samaritaan zal zeer

zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de bewoners en hun gasten te waarborgen.

Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door de commissie Bouw- & Juridische zaken van

de Samaritaan openbaar worden gemaakt.

Via de website van de Samaritaan wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan

ieder die daarin geïnteresseerd is.

De commissie Bouw- & Juridische zaken van de Samaritaan heeft bij alle algemene toegangsdeuren

een logo op de deuren geplakt waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem gemonteerd is.

De beelden worden enkel en alleen gebruikt voor het bovengenoemde doel.

4. Procedure en bevoegdheden

De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor

onderzoek:

• Indien er een strafbaar feit of vermoeden daarvan plaats heeft gevonden.

Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:

• Vernieling en overige criminaliteit: De commissie Bouw- & Juridische zaken van de

Samaritaan doet altijd aangifte bij de politie. Beelden worden aan de politie overgedragen.

De commissie Bouw- & Juridische zaken van de Samaritaan verhaalt de kosten van herstel

zoveel als mogelijk op de dader.

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de commissieleden Bouw- & Juridische zaken

van de Samaritaan en de installateur. Deze personen zijn met uitzondering van de installateur bevoegd

opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien

dit in het kader van instructie of onderhoud gebeurt.

In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld worden als er

geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de

vragende opsporingsambtenaar.

Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt pas plaats na ontvangst van de

vordering van de politie.

5. Installatie en bewaarduur

De recorder staat opgesteld in een afgesloten bergruimte. Beelden kunnen alleen in de betreffende

ruimte geraadpleegd worden. Het camerabewakingssysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen

bekend is bij de commissie Bouw- & Juridische zaken van de Samaritaan en de

installateur.

De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart

veiliggesteld vanwege redenen zoals in artikel 4 genoemd, na het vol raken van de

opnameapparatuur automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste

worden overschreven.

6. Klachten

Klachten aangaande de cameratoezicht en afhandeling van verzoeken om inzage en

verstrekking dienen te worden ingediend bij de commissie Bouw- & Juridische zaken van de

Samaritaan. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de

betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling aan het algemeen bestuur voor te leggen.

7. Slotbepaling

Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is de commissie

Bouw- & Juridische zaken van de Samaritaan bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.