Verder winkelen

Doel en identiteit

De zorgverlening wordt geboden vanuit een christelijke levensvisie gebaseerd op de Bijbel. We streven naar een levenssfeer die past bij een Bijbelse leefwijze, waarin ouderen zich thuis en veilig voelen.

In de statuten en het visiedocument staat dit als volgt verwoord:

De stichting heeft als grondslag en laat zich bij al haar arbeid en handelen leiden door de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de Drie formulieren van Enigheid, vastgesteld in de synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

De stichting heeft als doel, met inachtneming van de grondslag, het bieden van duurzame huisvesting. Voorts beoogt de stichting zorgverlening te bieden aan senioren alsmede aan personen met een somatische, verstandelijke of psychogeriatrische beperking, dit in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft de visie op de zorgverlening en de identiteit van De Samaritaan nader uitgewerkt. Deze visie vormt de basis voor de manier van werken binnen De Samaritaan.

a. Mensvisie

In de Samaritaan wordt gewerkt vanuit een christelijke mensvisie. De mens wordt gezien als één geheel. Vanuit dit perspectief beïnvloeden de lichamelijke, psychische, geestelijke en sociale aspecten van het menszijn elkaar wederzijds. Respect voor de eigen leefstijl van de oudere, zingeving en zin- en waardevol bestaan, evenals een dienende houding zijn daarin belangrijke principes. De Bijbelse kant van de christelijke mensvisie wordt uitgebreid in de onderliggende geschriften van de grondslag uitgewerkt.

b. Zorgvisie

In de zorgvisie van De Samaritaan staat de bewoner centraal, waarbij wordt uitgegaan van de uitgangspunten:

  • zelfstandigheid;
  • respect;
  • keuzes;
  • kansen en mogelijkheden;
  • zin- en waardevol bestaan, en
  • waardigheid van de zorgvrager.

De bewoner geeft zelf richting aan zijn of haar leven en maakt zelf keuzes in de zorg. Deze zorgvisie wordt gelimiteerd door de Bijbelse noties van het leven. In De Samaritaan zal derhalve niet meegewerkt worden aan keuzes die tegen het leven zijn.